• Krajinski park Lahinja
 • Jesen v Krajinskem parku Lahinja

Osebna izkaznica KP Lahinja

Osebna izkaznica: 

 • Status: Krajinski park Lahinja (SDL, 3/88, Ur. l. RS, št. 73/98)
 • Nadmorska višina: 145 – 200 m 
 • Velikost: 259 ha
 • Naselja: Mala Lahinja, Pusti Gradec, Veliki Nerajec, Mali Nerajec, Belčji vrh, Črešnjevec, Šipek, Knežina
 • Krajevna skupnost: Dragatuš
 • Občina: Črnomelj
 • Naravni spomeniki: 7
 • Naravni rezervati: 2
 • Kulturni spomenik: 8

Krajinski park Lahinja obsega območje naravne in kulturne dediščine zgornjega toka reke Lahinje. Park Lahinja je eden manjših parkov v slovenskem merilu, saj obsega 2,6 km2. Njegova glavna značilnost pa je izrazit kontrast med krasom in večjimi območji stalne ali občasne prisotnosti vode. V nasprotju z večino Bele krajine je v parku prevladujoči naravni element voda v različnih pojavnih oblikah, ki je oblikovala številne naravne pojave in rastline ter živalske vrste.

Tako v parku najdemo številne kraške oblike in izrazito suho površje, na drugi strani pa močvirnat svet, ki obsega dva naravna rezervata. Krajinski park Lahinja zaradi svoje površinske raznolikosti nudi bivališče mnogim redkim živalskim in rastlinskim vrstam ter nekaterim habitatnim tipom. Celotno območje parka je vključeno v Naturo 2000.

Območje parka je že dolgo poseljeno, o tem pričajo številna arheološka najdišča. Zelo pomemben vidik zgodnje poseljenosti parka je velika vodnatost tega območja. Reka Lahinja, ki izvira pod vasjo Knežina se predvsem v vasi Pusti Gradec razbohoti s širino in globino struge. Območje parka je bilo zato poseljeno že v prazgodovini, popolnejša slika o naselitvi pa je poznana od srednjega veka naprej, ko je v pustem Gradcu stal grad. 

Krajinski park Lahinja je bil razglašen s strani Občine Črnomelj leta 1988. Skupaj z nekdanjim Zavodom za varstvo narave in kulturne dediščine Novo mesto je bila vzpostavitev krajinskega parka reševanje narave in biotske pestrosti povirnega dela Lahinje, pred hidromelioracijskimi posegi. Glavno vodilo razglasitve krajinskega parka je zagotavljanje in ohranjanje naravne in kulturne dediščine, kar še vedno ostaja glavno vodilo parka. 

 • Park je zavarovan z Odlokom o razglasitvi krajinskega parka Lahinja (SDL, 3/88, spremembe Ur. l. RS, št. 73/1998).
 • Park ima od leta 2004 v upravljanju javni zavod RIC Bela krajina.

Krajinski park Lahinja se nahaja v osrčju Bele krajine in je dostopen za vse obiskovalce. Ti lahko znotraj parka po pohodnih in označenih poteh raziskujejo številne naravne vrednote, naravne rezervate, meandre reke Lahinje in Nerajčice, kraške izvire in studence, hipotermalne izvire, ponorne jame in bogato arhitekturno dediščino.

Plavčeva domačina, Info center Krajinskega parka LahinjaPlavčeva domačija, Info točka Krajinskega parka Lahinja

KONTAKT IN INFORMACIJE: 

Info točka Krajinskega park Lahinja – Plavčeva domačija
Veliki Nerajec 11, 8343 Dragatuš

E-pošta: gregor.smalcelj@ric-belakrajina.si
Mobilno: +386 (0)40 842 717
Telefon: +386 (0)7 30 56 530

DELOVNI ČAS

Prilagajamo se aktivnostim v posameznih letnih časih in razpoložljivostim našega kadra, zato se delovni čas občasno spreminja. Aktualne informacije o delovnem času objavljamo med kontaktnimi podatki na prvi strani.


Krajinski park Lahinja in oddaljenost od mest