Peski

Z ledinskim imenom »Peski« označujemo območje nekdanjih peskokop-ov na slemenu nad povirjem Lahinje.

Na krednih apnencih in dolomitih se je razvila plitva prst, na njej pa uspeva več vrst divjih orhidej. Večina teh orhidej cveti maja in junija, ogroža pa jih tako intenzivno kmetijstvo kot tudi zaraščanje.