Naravna dediščina
Mokrotni travniki


Lahinjski lugi

Lahinjski lugi

Lahinjski lugi so 9 hektarov veliko območje dolvodno od izvira Lahinje, kjer je rastlinstvo prilagojeno stalnemu visokemu nivoju talne vode.

Razširjeni so sestoji črne jelše in vrb s trstičjem in šaši. Lahinjski lugi so kljub svoji neprehodnosti dom številnim živalskim vrstam, predvsem pticam.


Nerajski lugi

Nerajski lugi

Nerajski lugi so 18 hektarov velik kompleks mokrotnih travnikov, nizke-ga barja, visokega šašja, poplavnega gozda in sestojev z navadno reziko dolvodno od sotočja Lahinje in Nerajčice.

Na mokrotnih travnikih v osrčju lugov so velika rastišča močvirske kukavice. Po mokrišču se obiskovalec lahko sprehodi po podestu ter iz ptičje opazovalnice opazuje ptice.