Naravna dediščina
Reke


Izvir reke Lahinje

Izvir Lahinje

Lahinja izvira v obzidanem izviru Zajm, v času visokih pretokov pa v visokovodnem bruhalniku Glavica v neizraziti zatrepni dolini pod vasema Knežina in Belčji Vrh.

Napaja se s podzemnimi vodami, ki pritekajo izpod nekoliko višjega in zakraselega Velikega Bukovja. Je osrednji belokranjski vodotok.


Izvir Okno

Izvir Okno

V izviru Okno prihaja na dan potok Nerajčica, levi pritok Lahinje. Vodno zaledje Nerajčice predstavlja Poljanska gora.

Celotna izvirna kotanja z bregovi vred je gosto poraščena z vodnimi in obvodnimi rastlinami, prisotne so tudi ribe. Na skalni zložbi nad izvirom je niša s kipcem Lurške Marije.


Izvir Krnica

Izvir Krnica

Krnica je s kamnito zložbo obdan kraški izvir jugovzhodno od vasi Veliki Nerajec. Po 70 metrih se voda iz plitve struge kot levi pritok izlije v Nerajčico.

Izvir je nekdaj služil kot glavni vir pitne vode za oskrbo bližnje vasi in po pripovedovanju domačinov nikoli ne presahne.

Opomba (februar 2023): dostop do izvira Krnica je onemogočen zaradi padlega drevja med letošnjo zimo. S pripravami na sanacijo smo že začeli. Za nevšečnost se opravičujemo.


Nerajčica

Potok Nerajčica je levi pritok Lahinje, za katerega je značilna razgibana in slikovita struga.

Napajata jo še dva manjša pritoka, Krnica in Stepanjec. Vodno zaledje Nerajčice predstavlja Poljanska gora. Naravno ohranjenost poudarja bujna obrežna vegetacija.


Izvir Topličica

Izvir Topličica

Na desnem bregu povirnega odseka reke Lahinje pod vasjo Šipek je ob strugi Lahinje hipotermalni izvir s stalno temperaturo vode med 14 in 18 °C.

Topla voda se dviguje ob tektonsko pretrti coni, pot na površje pa si utira skozi plasti rečnih naplavin, kjer se v površinskih plasteh meša s hladnejšo vodo Lahinje.